هفته نامه ای پلنت تایمز

تحلیل و بررسی داده ها و رویداد های اقتصادی هفته گذشته در بازار های جهانی و ارائه تحلیل برای رویداد‌های هفته پیش رو در بازار فارکس

مجله ای پلنت تایمز شماره 8

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 8

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران برای تبدیل رویا به واقعیت، نیازی به انجام …

مجله ای پلنت تایمز شماره 7

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 7

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران دو ابــزار کلیــدی بــرای ورود و بقــا در …

مجله ای پلنت تایمز شماره 6

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 6

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران فوریـه ۲۰۲۴ بـدون شـک ماهـی پرهیجـان و بـه …

مجله ای پلنت تایمز شماره 5

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 5

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران در هفتـه ای کـه گذشـت عمـده توجـه فعـالان …

مجله ای پلنت تایمز شماره 4

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 4

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران معامله گــران و ســرمایه گذاران در هفتــه گذشـته …

مجله ای پلنت تایمز شماره 3

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 3

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران در طول هفته گذشته، استرالیا آخرین نشست سیاست …

مجله ای پلنت تایمز شماره 2

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 2

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران در طول هفته گذشته نشست سیاست گذاری فدرال …

مجله ای پلنت تایمز شماره 1

هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 1

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران طول هفته گذشته عمده توجهات به نشست …