کامبک تورم آمریکا - سرشاخ شدن انگلستان با رکود

نسخه: 4

تعداد صفحات: 29

تاریخ انتشار: February 19, 2024

معامله گــران و ســرمایه گذاران در هفتــه گذشـته اطلاعـات کاملـی نسـبت بـه وضعیـت اقتصــاد انگلســتان به دســت آوردنــد. از یــک سـو اقتصـاد ایـن کشـور به صـورت رسـمی وارد رکـود فنـی شـد (دو فصـل متوالـی GDP منفـی را رکــود فنــی می نامنــد) و از شــتاب رشــد دستمزدها کاسته شد. از ســوی دیگــر، تــورم بــا وجــود فشــار قیمــت هـا در بخـش خدمـات، اندکـی کاهـش یافـت.

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران

معامله گــران و ســرمایه گذاران در هفتــه گذشـته اطلاعـات کاملـی نسـبت بـه وضعیـت اقتصــاد انگلســتان به دســت آوردنــد. از یــک سـو اقتصـاد ایـن کشـور به صـورت رسـمی وارد رکـود فنـی شـد (دو فصـل متوالـی GDP منفـی را رکــود فنــی می نامنــد) و از شــتاب رشــد دستمزدها کاسته شد. از ســوی دیگــر، تــورم بــا وجــود فشــار قیمــت هـا در بخـش خدمـات، اندکـی کاهـش یافـت.

بــا ایــن حــال، انــدرو بیلــی رئیــس و دیگــر اعضــای BOE قاطعانــه در برابــر کاهــش نــرخ بهره موضع گرفتند. امــا مهم تریــن رویــداد هفتــه بــرای بازارهــا، تــورم ایــالات متحــده بــود کــه برخــلاف انتظــارات در کلیــه بخش هــا شــتاب گرفــت و ذهنیـت بازارهـا نسـبت بـه کاهـش نـرخ بهـره را دستخوش تغييراتی کرد…

 در هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 4 به چه موضوعاتی پرداختیم :

  • نگاهی به تقویم اقتصادی در هفته گذشته 12 فوریه تا 16 فوریه
  • اخبار کوتاه ، مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت
  • رویدادهای مهم در هفته پیش رو 19 فوریه تا 23 فوریه

هفته نامه ای پلنت تایمز به عنوان راهنمایی جامع، به شما در درک و تحلیل حرکت قیمت ها در بازارهای جهانی یاری میرساند. هدف ما درمجله ای پلنت تایمز شماره 4، ایجاد بستری مناسب برای آگاهی معامله‌گران از عوامل موثر بر قیمتها و آماده سازی آنها برای رویدادهای مهم هفته پیش رو است. تیم تحلیلی بروکر فارکس ای پلنت با ارائه نظرات و تحلیلهای بی طرفانه، شما را در مسیر تصمیم گیری آگاهانه در معامالتتان همراهی میکند