هوش مصنوعی که هوش از سر همه برد

نسخه: 5

تعداد صفحات: 37

تاریخ انتشار: February 26, 2024

در هفتـه ای کـه گذشـت عمـده توجـه فعـالان اقتصــادی در سراســر جهــان برخــلاف روال معمــول روی ســخنرانی سیاســت گذاران، صورت جلسـه بانک هـای مرکـزی یـا حتـی داده هــای مهــم تقویــم اقتصــادی متمرکــز نبــود، بلکــه ایــن گــزارش درآمــد کمپانــی NVIDIA بــود کــه در مرکــز توجهــات قــرار داشــت.

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران

در هفتـه ای کـه گذشـت عمـده توجـه فعـالان اقتصــادی در سراســر جهــان برخــلاف روال معمــول روی ســخنرانی سیاســت گذاران، صورت جلسـه بانک هـای مرکـزی یـا حتـی داده هــای مهــم تقویــم اقتصــادی متمرکــز نبــود، بلکــه ایــن گــزارش درآمــد کمپانــی NVIDIA بــود کــه در مرکــز توجهــات قــرار داشــت.

انویدیـا کـه کمپانـی پیشـتاز در زمینه سـاخت تراشــه های هــوش مصنوعــی اســت در یــک سـال گذشـته رشـد ۵۰ درصـدی قیمت سـهام را تجربـه کـرده و به تنهایـی عامـل یـک سـوم صعــود شــاخص نــزدک بــوده اســت. تــب فراگیــر هــوش مصنوعــی و رقابــت شــرکت هـای بـزرگ و حتـی دولت هـا در ایـن حـوزه، چنــد برنــده بــزرگ داشــته کــه NVIDIA و TSMC در ایــن دســته جــای دارنــد. اهمیــت NVIDIA بــرای بــازار ســهام به گونــه ای اســت کـه میـز معاملاتـی گلدمـن سـاکس، NVIDIA را «مهم تریــن ســهم در کــره زمیــن» نامیــده است …

 در هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 5 به چه موضوعاتی پرداختیم :

  • نگاهی به تقویم اقتصادی در هفته گذشته 19 فوریه تا 23 فوریه
  • اخبار کوتاه ، مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت
  • رویدادهای مهم در هفته پیش رو 26 فوریه تا 30 فوریه

 

هفته نامه ای پلنت تایمز به عنوان راهنمایی جامع، به شما در درک و تحلیل حرکت قیمت ها در بازارهای جهانی یاری میرساند. هدف ما درمجله ای پلنت تایمز شماره 5، ایجاد بستری مناسب برای آگاهی معامله‌گران از عوامل موثر بر قیمتها و آماده سازی آنها برای رویدادهای مهم هفته پیش رو است. تیم تحلیلی بروکر فارکس ای پلنت با ارائه نظرات و تحلیلهای بی طرفانه، شما را در مسیر تصمیم گیری آگاهانه در معامالتتان همراهی میکند