بازی تاج و تخت، زمستان در راه است.

نسخه: 7

تعداد صفحات: 26

تاریخ انتشار: March 11, 2024

دو ابــزار کلیــدی بــرای ورود و بقــا در بازارهــای مالــی، دانــش و تجربــه هســتند. معامله گــران باتجربــه، ابتــدا بـا کسـب دانـش و سـپس بـا گـذر از فـراز و نشـیب ها، به ثبات و موفقیت در این مسیر دست یافته اند. مجموعـه EPLANET بـا ارائـه دانـش بـه روز معامله گری و تجـارب معامله گـران بـزرگ، هـر دو ابـزار را بـرای کاربـران خود مهیا ساخته است…

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران

دو ابــزار کلیــدی بــرای ورود و بقــا در بازارهــای مالــی، دانــش و تجربــه هســتند. معامله گــران باتجربــه، ابتــدا بـا کسـب دانـش و سـپس بـا گـذر از فـراز و نشـیب ها، به ثبات و موفقیت در این مسیر دست یافته اند. مجموعـه EPLANET بـا ارائـه دانـش بـه روز معامله گری و تجـارب معامله گـران بـزرگ، هـر دو ابـزار را بـرای کاربـران خود مهیا ساخته است…

 در هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 7 به چه موضوعاتی پرداختیم :

  • نگاهی به تقویم اقتصادی در هفته گذشته 4 مارس تا 8 مارس
  • اخبار کوتاه ، مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت
  • رویدادهای مهم در هفته پیش رو 11 مارس تا 16 مارس

 

هفته نامه ای پلنت تایمز به عنوان راهنمایی جامع، به شما در درک و تحلیل حرکت قیمت ها در بازارهای جهانی یاری میرساند. هدف ما درمجله ای پلنت تایمز شماره 7، ایجاد بستری مناسب برای آگاهی معامله‌گران از عوامل موثر بر قیمتها و آماده سازی آنها برای رویدادهای مهم هفته پیش رو است. تیم تحلیلی بروکر فارکس ای پلنت با ارائه نظرات و تحلیلهای بی طرفانه، شما را در مسیر تصمیم گیری آگاهانه در معامالتتان همراهی میکند