بازار اشتغال آمریکا سکه شد

نسخه: 11

تعداد صفحات: 39

تاریخ انتشار: April 8, 2024

هفته اول ماه آوریل از منظر داده های اشتغال ایالات متحده برای بازارها از اهمیت بسزایی برخوردار بـود. تأکیـد جـروم پاول روی تضعیف بـازار کار به عنوان یکی از الزامات کاهـش نرخ بهره رزرو موجب حساسـیت بیشـتر فعالان اقتصادی نسبت به این حوزه گردید.

اما در طول هفته آنچه به بازار مخابره شـد حاکی از قدرت نمایی کسـب وکارهای آمریکایی بود؛ گزارش NFP و ADP به همراه داده JOLTS و نرخ بیکاری اغلب فراتر از پیش بینی ها منتشر شدند و بر فشردگی بازار کار صحه گذاشتند…

اولین هفته نامه تخصصی فارکس در ایران

در دنیـای پرشـتاب و سـیال امـروز، معامله گـری بـه مثابـه رقصـی ظریـف بـر لبـه تیغ است. در بازارهـای مالـی، رابطـه مشـخصی بیـن پـول و زمـان وجـود نـدارد. باورهـای مالـی مـا از کودکـی بـه گونـه ای شـکل گرفتـه کـه بـرای بدسـت آوردن پـول بایـد زمـان صـرف کنیـم.

ایـن بـاور در ناخـودآگاه مـا ریشـه دوانـده و بـاور بـه کسـب پــول ســریع را بــرای مــا دشــوار می کنــد. ایــن بــاور غلــط باعــث می شــود کــه سـودهای بـه دسـت آمـده را بـاد آورده تلقـی کـرده و آنهـا را از دسـت بدهیـم. همچنیــن، ممکــن اســت ســودهایی کــه می توانیــم بــا کمــی صبــر بــه دســت آوریم را نادیده بگیریم.

هفته اول ماه آوریل از منظر داده های اشتغال ایالات متحده برای بازارها از اهمیت بسزایی برخوردار بـود. تأکیـد جـروم پاول روی تضعیف بـازار کار به عنوان یکی از الزامات کاهـش نرخ بهره رزرو موجب حساسـیت بیشـتر فعالان اقتصادی نسبت به این حوزه گردید.

اما در طول هفته آنچه به بازار مخابره شـد حاکی از قدرت نمایی کسـب وکارهای آمریکایی بود؛ گزارش NFP و ADP به همراه داده JOLTS و نرخ بیکاری اغلب فراتر از پیش بینی ها منتشر شدند و بر فشردگی بازار کار صحه گذاشتند...

 در هفته نامه ای پلنت تایمز شماره 11 به چه موضوعاتی پرداختیم :

  • نگاهی به تقویم اقتصادی در هفته گذشته 1 آوریل تا 5 اوریل
  • اخبار کوتاه ، مهمترین خبرهای اقتصادی در هفته ای که گذشت
  • رویدادهای مهم در هفته پیش رو 8 آوریل تا 12 اوریل

 

هفته نامه ای پلنت تایمز به عنوان راهنمایی جامع، به شما در درک و تحلیل حرکت قیمت ها در بازارهای جهانی یاری میرساند. هدف ما درمجله ای پلنت تایمز شماره 11، ایجاد بستری مناسب برای آگاهی معامله‌گران از عوامل موثر بر قیمتها و آماده سازی آنها برای رویدادهای مهم هفته پیش رو است. تیم تحلیلی بروکر فارکس ای پلنت با ارائه نظرات و تحلیلهای بی طرفانه، شما را در مسیر تصمیم گیری آگاهانه در معامالتتان همراهی میکند

دانلود هفته نامه ای پلنت بروکرز شماره 11